Concept wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden Enige tijd geleden werd een nieuwsbrief gewijd aa...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Concept wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Concept wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Enige tijd geleden werd een nieuwsbrief gewijd aan verpandingsverboden in bedrijfscontracten, die de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf zouden belemmeren. Volgens minister S. Dekker van Rechtsbescherming zou door die verpandingsverboden een streep getrokken dienen te worden. http://nieuwsbrief.advocatenkantoor-dka.nl/nieuwsbrief/einde-verpandingsverboden/

 

De minister heeft de daad bij het woord gevoegd. Na het hebben gehouden van verschillende expertmeetings, waaraan onder meer is deelgenomen door VNO-NCW / MKB-Nederland, de NVB, Ondernemend Nederland, de koepel van Nederlandse Factormaatschappijen FAAN, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en Bouwend Nederland, is een concept-voorstel van wet en memorie van toelichting opgesteld.

 

Bij deze toelichting wordt stilgestaan bij de contractuele beperking of uitsluiting van de overdracht of verpanding van, met name, geldvorderingen op naam. Een dergelijke beperking komt in verschillende economische sectoren tegenwoordig bijna standaard voor, hetzij bij contract, hetzij bij daarvan integraal deel uitmakende algemene voorwaarden. Daarmee worden die vorderingen in zekere zin aan het economisch verkeer onttrokken, in die zin dat zij geen grondslag (meer) kunnen vormen voor kredietfinanciering of overdracht aan bijvoorbeeld factoringmaatschappijen.

 

Het wetsvoorstel strekt ertoe dergelijke contractuele bedingen straks, na inwerkingtreding van de wet, onmogelijk te maken.

 

In het voorstel is verder terug te lezen dat het de bedoeling is dat deze wet met onmiddellijke ingang ingaat. Of anders gezegd: na invoering van die wet zal een streep door ook oude afspraken die de overdraagbaarheid of verpanding van geldvorderingen op naam uitsluiten trekken.

 

Het heeft er dan ook alle schijn van dat binnenkort aan deze contractuele praktijk een eind zal zijn gemaakt en de verpandingsverboden daadwerkelijk zullen zijn opgeheven.