Vervalbeding Bij arrest van 19 januari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:505) heeft het Gerechtshof Arnhem-Le...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Vervalbeding

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Vervalbeding

Bij arrest van 19 januari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:505) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over een vervalbeding in algemene voorwaarden.

 

Een dergelijk beding schrijft de termijn voor waarbinnen en de wijze waarop een contractspartij behoort te klagen indien hij of zij van mening is dat de gebruiker van de algemene voorwaarden, de leverancier, tekort is geschoten. De consequentie van te laat klagen is vaak een vergaande: een streep door de vordering van de klager.

 

Het Gerechtshof diende bij bovengenoemde uitspraak zich uit te laten of over een periode van jaren door de leverancier geleverde diensten deugdelijk waren verricht.

 

Aan de beantwoording van die vraag kon het Gerechtshof echter alleen toekomen, als de leverancier ten onrechte een beroep zou hebben gedaan op de vervaltermijn in haar algemene voorwaarden. In de opdrachtbevestigingen had de leverancier namelijk opgenomen:

 

“Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

(…)

Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.”

 

Als wordt gereclameerd na de ontdekking van gebreken, dan moet de afnemer onderbouwen en zonodig bewijzen dat zij die gebreken redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Ook moet de afnemer zich houden aan de be- en afgesproken wijze van klagen, namelijk schriftelijk.

 

Het Gerechtshof is van mening dat de afnemer niet binnen de contractuele termijn heeft geklaagd. Ook is het Gerechtshof van mening dat de afnemer eerder had kunnen klagen. Naar het oordeel van het Gerechtshof heeft de afnemer zich dan ook niet gehouden aan bovengenoemde afspraak, het vervalbeding.

 

Verder staat, aldus het Gerechtshof, niet vast dat de afnemer eerder mondeling geklaagd heeft.

 

Ook is het Gerechtshof van mening dat een klachttermijn van 14 dagen ook niet onredelijk kort is.

 

Aan de beantwoording van de vraag in hoeverre de geleverde diensten door de leverancier deugdelijk zijn verricht, wordt dan ook niet toegekomen omdat er met succes een beroep op bovengenoemd vervalbeding gedaan is.

 

Het opnemen van een dergelijk vervalbeding in de algemene voorwaarden kan, gezien bovengenoemde uitspraak, voor de leverancier lonen.