Verjaring van een vordering op een vennootschap onder firma en haar firmanten De Hoge Raad heeft op ...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Verjaring van een vordering op een vennootschap onder firma en haar firmanten

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Verjaring van een vordering op een vennootschap onder firma en haar firmanten

De Hoge Raad heeft op 17 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1315) bevestigd dat een stuitingsverklaring die alleen gericht is aan een vennootschap onder firma in beginsel de lading dekt, ook ter stuiting van de verjaring van de vordering(en) op de individuele vennoten.

 

Een schuldeiser van een vennootschap onder firma heeft immers niet alleen een vordering op de vennootschap onder firma zelf, maar ook een vordering jegens de vennoten persoonlijk. Die twee samenlopende vorderingsrechten zijn, enerzijds een jegens de gezamenlijke vennoten dat verhaalbaar is op het zogenaamde afgescheiden vermogen van de vennootschap onder firma zelf, en een vorderingsrecht jegens de vennoot zelf, dat verhaalbaar is op zijn of haar privé vermogen.

 

De Hoge Raad heeft bij bovengenoemd arrest bevestigd dat deze samenlopende vorderingen afzonderlijk van elkaar verjaren, zodat ook afzonderlijk dient te worden gecontroleerd of de verjaring tijdig is gestuit. Dat laatste is een kwestie van uitleg.

 

Mocht de schriftelijke mededeling als stuitingsverklaring worden gezien, dan geldt, aldus de Hoge Raad, dat een stuitingsverklaring ten opzichte van de vennootschap onder firma in beginsel ook de stuiting regelt van de verjaring van de vordering op de vennoten zelf. De Hoge Raad schrijft daarover:

 

“Een stuitingsverklaring ‘jegens de vof’ moet in beginsel aldus worden uitgelegd dat deze ook als stuitingsverklaring is bedoeld met betrekking tot de vorderingen op de individuele vennoten. In het algemeen is er immers geen reden om aan te nemen dat een vennootschapscrediteur die door een aan de vof gerichte stuitingsverklaring zijn vordering op de vof handhaaft, daarmee niet tevens zijn daarmee samenlopende vorderingen op de individuele vennoten zou willen handhaven. De individuele vennoten zullen een tot de vof gerichte en door de vof ontvangen stuitingsverklaring – die, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3.2 is overwogen, geacht wordt ieder van hen te hebben bereikt – in het algemeen dan ook aldus moeten begrijpen dat deze mede ziet op de met de vordering op de vof samenlopende vorderingen jegens ieder van hen persoonlijk. Daarmee is voldaan aan de hiervoor, aan het slot van 3.2.3 vermelde strekking van de stuitingsverklaring.”

 

Gezien bovengenoemd arrest dekt in beginsel (dus) een stuitingsverklaring, gericht aan de vennootschap onder firma, waarin niet uitdrukkelijk die stuiting is beperkt tot de vordering op de gezamenlijke vennoten of tot vorderingen op bepaalde vennoten, dan ook voor de vennootschap onder firma en al haar firmanten de lading.

 

Voorkom echter uitlegperikelen, zo luidt het devies in de praktijk. Schrijf de vennootschap onder firma en alle afzonderlijke vennoten ter stuiting van de verjaring aan. Gedacht kan worden aan een brief waarin bijvoorbeeld onderstaand tekstblok is opgenomen:

 

“Deze brief geschiedt mede ter inroeping, verwezenlijking en bewaring van onze rechten en meer in het bijzonder teneinde te verhinderen dat onze aanspraken getroffen zouden kunnen worden door verjaring.”

Graag staat Advocatenkantoor DKA u bij de incasso van uw onbetaald gebleven vorderingen terzijde. Vrijblijvend staan wij u daarover graag te woord.