Vereisten voor faillietverklaring Wat zijn de voorwaarden om in staat van faillissement te worden ve...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Vereisten voor faillietverklaring

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Vereisten voor faillietverklaring

Wat zijn de voorwaarden om in staat van faillissement te worden verklaard? De wet, artikel 1 van de Faillissementswet, lijkt het antwoord op die vraag te geven: een schuldenaar die verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen kan failliet worden verklaard. Het faillissement wordt ook uitgesproken indien ‘summierlijk’ blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit die toestand blijkt, zo is in artikel 6 lid 3 Faillissementswet te lezen. De wet stelt geen verdere eisen.

 

De Rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 13 maart 2018 echter een aanvullende voorwaarde geformuleerd. Bij die uitspraak, waarbij een eigen verzoek tot faillietverklaring werd afgewezen, was niet aannemelijk gemaakt dat er enig actief is of valt te verwachten om in ieder geval de kosten van de curator te kunnen voldoen. Ondanks het feit dat aan de wettelijke vereisten was voldaan, was de Rechtbank Rotterdam van mening dat bij een verzoek tot faillietverklaring in ieder geval voldoende dient te blijken van het aanwezig zijn van actief om de kosten van de curator te kunnen dragen. Is dat actief niet aanwezig, dan is het doen van eigen aangifte tot faillietverklaring volgens deze rechter niet mogelijk, omdat dit misbruik van recht zou opleveren. De rechtbank geeft verder aan dat door de aanvragende schuldenaar niet is gesteld of anderszins is gebleken dat er belangen van derden zijn die een faillissement wel rechtvaardigen. Er is sprake van een onevenredigheid tussen het belang van de schuldenaar aan de ene kant en het belang van een nog aan te stellen curator aan de andere kant. De rechtbank meende dat een nog aan te stellen curator niet belast zou mogen worden met een faillissement, waarbij op voorhand al duidelijk is dat alle kosten daarvan voor rekening van de curator zullen komen.

 

Ondanks het feit dat op dit vonnis wel het nodige is af te dingen, is deze rechter niet de enige die vindt dat in ieder geval de kosten van het faillissement ‘gedekt’ dienen te zijn. In lagere rechtspraak is dat geluid, anders dan bij Gerechtshoven en de Hoge Raad, vaker te horen.

 

Kort en goed: een faillissement strekt tot vereffening van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Is van een dergelijk vermogen geen sprake, dan bestaat, ondanks het feit dat aan alle andere eisen om in staat van faillissement te worden verklaard is voldaan, de kans dat een faillissementsverzoek toch zal worden afgewezen.