Moet een werknemer teveel betaald loon terugbetalen? Fouten maken is menselijk. Het komt dan ook voo...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Moet een werknemer teveel betaald loon terugbetalen?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Moet een werknemer teveel betaald loon terugbetalen?

Fouten maken is menselijk. Het komt dan ook voor dat een werkgever een werknemer teveel loon betaalt. Als de werkgever daar achter komt en de werknemer vraagt dat teveel betaalde terug te betalen, moet de werknemer dat dan doen?

 

Het vertrekpunt bij het beantwoorden van bovengenoemde vraag is eenvoudig. Indien een werkgever onverplicht teveel betaalt, is het teveel betaalde onverschuldigd. Een onverschuldigd betaald bedrag moet in beginsel terugbetaald worden en, indien de werknemer niet aan dat betaalverzoek gehoor geeft, in rechte worden teruggevorderd. Maar is het zo simpel?

 

Een dergelijke terugvorderingsdiscussie begint met het beantwoorden van de vraag waarop een werknemer recht heeft. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van hetgeen partijen afspraken, eventueel een toepasselijke cao en hetgeen de wet voorschrijft.

 

In sommige gevallen mag een werknemer echter meer verwachten, dan wat hij eigenlijk heeft afgesproken. De werkgever kan zich namelijk zodanig hebben gedragen, dat de werknemer daardoor gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat hij meer kreeg dan hetgeen hij had afgesproken. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als de werkgever in het verleden een hoger salaris heeft betaald tijdens ziekte, dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

 

In een geschil waarbij het Gerechtshof Den Bosch de knoop heeft doorgehakt, is duidelijk te zien hoe de rechter oordeelt. In dat geschil betaalde de werkgever de eerste maanden nadat de werknemer twaalf maanden ziek was nog steeds 100% van het loon door. De werkgever ontdekte de fout en meldde dat direct. De werknemer is het daar niet mee eens, en vordert doorbetaling van het volledige loon. De werknemer stelt dat hij daarop mocht vertrouwen. De arbeidsvoorwaardenregeling was daarover echter duidelijk en het enkele feit dat de werkgever ten onrechte 100% heeft doorbetaald, levert nog geen verworven recht op. De werkgever hoeft volgens het Gerechtshof Den Bosch dan ook niet het volledige loon door te betalen.

 

Indien duidelijk is geworden dat de werknemer teveel heeft ontvangen, en de werkgever dus teveel heeft betaald, dan hoeft de werkgever daar in de toekomst niet mee door te gaan. Het is dan nog wel de vraag of de werknemer het teveel betaalde moet terugbetalen.

 

Het Gerechtshof Amsterdam maakte enige tijd geleden duidelijk dat, ook al staat vast dat de werknemer teveel betaald is, dit nog niet per definitie met zich brengt dat een werknemer het teveel betaalde ook moet terugbetalen. Soms is dit namelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De werknemer zou daardoor, aldus de rechter, teveel benadeeld worden.

 

Ook het goed werkgeverschap wil een terugvordering nog wel eens onmogelijk maken. Zo oordeelde de Rechtbank Noord-Holland bijvoorbeeld dat een werknemer alleen teveel ontvangen loon terug moet betalen als het voor de werknemer duidelijk was dat sprake was van een vergissing. In die zaak ging het overigens om teveel betaald loon tijdens het derde ziektejaar en was sprake van een loonsanctie. Dat hoefde niet terugbetaald te worden volgens die rechter.

 

Kort en goed: ook al is voor de werkgever duidelijk dat teveel betaald is, betekent dit niet per definitie dat de werknemer ook het teveel betaalde moet terugbetalen. Let als werkgever bijvoorbeeld bij ziekte van de werknemer dan ook goed op dat niet teveel loon wordt betaald. Als een fout ontdekt is, praat dan de werknemer direct schriftelijk en volledig bij. Maak (dus) duidelijk wat en over welke periode teveel aan de werknemer is betaald. Probeer vervolgens in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het treffen van een betalingsregeling.

 

Heeft u vragen over teveel betaald of ontvangen loon en/of het terugvorderen daarvan, neem dan vrijblijvend contact met Advocatenkantoor DKA B.V. op. Wij staan u graag met raad en daad bij.