Innemen leaseauto tijdens ziekte Een werknemer heeft gedurende ziekte wettelijk recht op (in ieder g...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Innemen leaseauto tijdens ziekte

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Innemen leaseauto tijdens ziekte

Een werknemer heeft gedurende ziekte wettelijk recht op (in ieder geval gedeeltelijke) doorbetaling van loon. Maar hoe zit het met de leaseauto, die ook in privé gebruikt wordt?

 

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 13 juli van dit jaar in een zaak waarover de werkgever en de werknemer over dat privégebruik van die leaseauto discussieerden een oordeel geveld.

 

De conclusie van het Gerechtshof Den Haag was in dat geval (ECLI:NL:GHDHA:2021:1577) dat de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte, welke in artikel 7: 629 BW is geregeld, niet in de weg staat aan de afspraak dat na zes maanden ziekte van werknemer de leaseauto moet worden ingeleverd. De werkgever was niet gehouden enige vergoeding voor het missen van het privégebruik van de auto te vergoeden.

 

Bij bovengenoemd oordeel was zeer belangrijk dat op de arbeidsovereenkomst een personeelsgids van toepassing was, die ook een mobiliteitsregeling bevatte. In die laatste regeling stond te lezen dat een werknemer een leaseauto ook voor privé doeleinden mocht gebruiken. In de leaseovereenkomst verklaarde de werknemer kennis te hebben genomen van de mobiliteitsregeling, waarin ook te lezen stond dat de werknemer de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid diende in te leveren.

 

Na ommekomst van die termijn vorderde de werkgever, nu de werknemer toen nog steeds arbeidsongeschikt was, dan ook op grond van die afspraak de leaseauto in te leveren. Dat was, volgens de werkgever, de met de werknemer gemaakte afspraak.

 

De werknemer was van mening dat het opvorderen van de auto na ommekomst van zes maanden ziekte niet past. Hij betoogde dat het privégebruik van de leaseauto valt onder het recht op loondoorbetaling.

 

Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Het zo maar innemen van de leaseauto is dan ook te duiden als het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, waarvoor een eenzijdig wijzigingsbeding van belang is, dan wel op grond van goed werkgeverschap de werknemer hiervoor zou moeten worden gecompenseerd.

 

Dit is echter anders, aldus het Gerechtshof, indien partijen daarover vooraf, zoals in het bovengenoemde geval, duidelijke afspraken hadden gemaakt.

 

Van wijziging van de arbeidsvoorwaarden was, aldus het Gerechtshof, dan ook geen sprake.

 

Nu in de mobiliteitsregeling een intrekkingsmogelijkheid was opgenomen zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover stond, gold de hoofdregel “afspraak is afspraak”.

 

Werkgevers zijn in het huidige tijdsgewricht, waarbij thuiswerken steeds meer de norm lijkt te zijn geworden, vaker het ter beschikking van een leaseauto aan het (her)overwegen.

 

Indien al een leaseauto ter beschikking wordt gesteld, is het belangrijk, zo leert bijvoorbeeld bovengenoemde uitspraak, duidelijke afspraken over het privégebruik te maken en de mogelijkheden tot eenzijdige inname van de leaseauto zonder vergoeding of compensatie verschuldigd te zijn, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, of indien de werknemer aan een redelijke zakelijke kilometereis niet meer voldoet.

 

Desgewenst kan Advocatenkantoor DKA B.V. u ter zake met raad en daad terzijde staan.