Het coronavirus en het nakomen van afspraken: is een beroep op overmacht mogelijk?  Menige ondernem...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Het coronavirus en het nakomen van afspraken: is een beroep op overmacht mogelijk?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Het coronavirus en het nakomen van afspraken: is een beroep op overmacht mogelijk? 

Menige onderneming heeft het als gevolg van de coronapandemie moeilijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Biedt een beroep op overmacht soelaas om (gedeeltelijk) onder verplichtingen uit te komen?

 

Er is sprake van overmacht indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

er moet sprake zijn van een tekortkoming die niet alleen aan de schuld van de schuldenaar te wijten mag zijn, maar ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar mag komen.

 

Aan beide voorwaarden moet zijn voldaan om een geslaagd beroep op overmacht te kunnen doen. Indien een geslaagd beroep op overmacht kan worden gedaan, is in beginsel geen schadevergoeding verschuldigd aan de schuldeiser.

 

Overigens is het overmachtsartikel in de wet, artikel 6: 75 BW, van regelend recht. Daar kan (dus) in overeenkomsten van worden afgeweken.

 

Indien de gewezen uitspraken over overmacht in het licht van het coronavirus worden bezien, dan is de voornaamste conclusie die getrokken kan worden dat een financieel slechte situatie van een bedrijf als gevolg van het coronavirus geen beroep op overmacht rechtvaardigt – tenzij partijen dit contractueel zijn overeengekomen.

 

De belemmering moet (dus) echt de prestatie zelf betreffen: van overmacht is geen sprake indien door een later ingetreden verandering van omstandigheden het aanvankelijk bestaande evenwicht tussen de wederzijdse prestaties wordt verbroken.

 

Het antwoord op eerstgenoemde vraag in hoeverre een beroep op overmacht de oplossing biedt om (gedeeltelijk) onder verplichtingen uit te komen luidt dan ook, tenzij contractueel anders be- en afgesproken, in beginsel: “nee”, tenzij de belemmering de prestatie zelf betreft.