De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 in zijn Albron-arrest bepaald dat niet alleen ‘eigen werknem...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Gaan payroll werknemers bij overgang schoonmaakcontract ook over?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl


 

De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 in zijn Albron-arrest bepaald dat niet alleen ‘eigen werknemers’ van de partij die een schoonmaakcontract verliest mee over gaan op de verkrijger, maar ook de vast ingeleende arbeidskrachten.

 

In een kort geding procedure diende recentelijk de Rechtbank Midden-Nederland te bepalen of ook in een payroll situatie sprake kan zijn van overgang van een onderneming. Bij vonnis van 12 april 2018 beantwoordt de rechter die vraag met ‘ja’. Ter toelichting dient het volgende.

 

In de schoonmaakbranche, waar een eenheid werknemers zonder specifieke materiële of immateriële activa van betekenis kan functioneren, is met name van belang of de overnemende onderneming de activiteiten van de overgenomen onderneming voortzet en of daarbij gebruik wordt gemaakt van een qua aard en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel dat haar voorganger speciaal voor die activiteiten had ingezet. De kantonrechter is van oordeel dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden geoordeeld dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:663 BW. Het begrip ‘onderneming’ dient immers zeer ruim uitgelegd te worden. Van overgang van onderneming kan blijkens vaste jurisprudentie ook sprake zijn in een geval waarin niet een gehele onderneming maar slechts een gedeelte, althans een gedeelte van de ondernemingsactiviteiten wordt overgedragen.

 

De rechter stelt vervolgens vast dat aan de eisen van overgang van onderneming wordt voldaan.

 

De werkneemster was gedurende langere tijd als enige werkzaam op een specifieke schoonmaakklus. Nu de activiteiten ter zake worden voortgezet door de verkrijger, hoort de werkneemster die de werkzaamheden uitvoert daarbij. Daar doet niet aan af, aldus deze rechter, dat de werkneemster middels een payroll constructie te werk gesteld was.

 

Bij payroll is sprake van een arbeidsovereenkomst met een permanent karakter met de inlener. Nu in het Albron-arrest afstand is gedaan van de leer dat de werknemer een arbeidsovereenkomst dient te hebben met de vervreemder van de overgaande onderneming dient dit naar het oordeel van de rechter ook te gelden voor de payroll constructie. De ingeleende werkneemster gaat bij overgang van de onderneming mee over en geniet dezelfde bescherming als de werknemers die rechtstreeks in dienst van een overdragende partij.

 

Kort en goed: indien een economische eenheid, zijnde een geheel van georganiseerde middelen, bestemt tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit (die haar eenheid behoudt) overgaat, ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing, ‘werkt’ volgens deze rechter artikel 7:662 BW en volgende ook voor payroll werknemers.