Een concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie: kan dat? Het Gerechtshof ’s-He...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Een concurrentiebeding voor alle medewerkers met dezelfde functie: kan dat?

Telefoon
0313 71 20 20

E-mail
info@advocatenkantoor-dka.nl
Website
www.advocatenkantoor-dka.nl

Een concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie: kan dat?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk de vraag beantwoord of bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een standaard tekst voor een concurrentiebeding de lading dekt. Het antwoord volgens dat Gerechtshof luidde: “nee”.

 

Het wettelijk uitgangspunt: op grond van artikel 7: 653 lid 1 aanhef en onder a BW kan een concurrentiebeding slechts worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In afwijking daarvan, zo schrijft artikel 7: 653 lid 2 BW voor, kan een concurrentiebeding ook opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij deze overeenkomst opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In de memorie van toelichting daarover staat te lezen:

 

“In het beding zelf dient gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Dit noopt de werkgever tot een concrete afweging en voorkomt daarmee een lichtvaardig gebruik van het beding.”

Daarnaast heeft de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) de regering gevraagd om voorbeelden te geven van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die rechtvaardigen dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentieverbod wordt opgenomen. Daarop is het volgende geantwoord (Kamerstukken I, 2013-2014, 33 818, C, p. 103-104):

“Aangezien een werkgever per geval dient te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen, kan geen algemene uitspraak worden gedaan over welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de orde moeten zijn om een dergelijk beding te rechtvaardigen. Dit vergt per geval een specifieke afweging en motivering. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.”

 

Nu tijdens de behandeling van het geschil bij het Gerechtshof de werkgever kenbaar maakte met standaard teksten te werken, was het Gerechtshof van mening dat niet voldaan was aan de door de wetgever gewenste specifieke afweging en motivering per geval. Daardoor trok het Gerechtshof een streep door de non-concurrentieafspraak.

 

Het Gerechtshof was het met de werkgever overigens wel eens dat het concurrentiebeding concrete bedrijfsbelangen vermeldt, maar de motivering had specifieker toegesneden moeten worden op de werkzaamheden die de betreffende werknemer vervulde.

 

Het Gerechtshof trok dan ook een streep door de onderstaande afspraak:

 

“Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiële gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever is het werknemer verboden, gedurende een periode van 24 maanden nadat de arbeidsovereenkomst tussen partijen tot een einde is gekomen, in het gebied waar werkgever en werknemer werkzaam zijn, een onderneming zoals werkgever drijft ten tijde van het einde van de arbeidsovereenkomst, te drijven of doen drijven, zowel direct hetzij indirect, en in welke vorm ook, of daarbij op andere wijze rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn, hetzij zelfstandig dan wel in dienstbetrekking of anderszins, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet.”

 

Kort en goed: het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is maatwerk Het gebruiken van een standaard tekst is daarom uit den boze.

 

Graag is Advocatenkantoor DKA B.V. behulpzaam bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. Vragen? Aarzel niet contact te zoeken.